Choiф lauфsəд

Thĩд sekф kəngд kəngд kəngд


thĩд sekф kəngд kəngд kəngд

kuiф sũaд hũiф hũiф hũiф

waя cinф sĩɔф tũiя khiф

ciakф pũiф phɔiя lɔя nuiф

nuiф ũiж siф ũiж ũiж ũiж

ciakд liauя khaд sũiд sũiд sũiд

chiuя nuiя nuiя nuiя

tũiя khiф khuiф muiж

lauф buя phakя khaф chəngд

Comments

Lienфlɔkд tũaд

Name

Email *

Message *